Announcements

عدم پشتیبانی تلفنی از تاریخ ۹۷/۳/۸ تا ۹۷/۳/۱۸

از تاریخ ۹۷/۳/۸ الی ۹۷/۳/۱۸ امکان پشتیبانی تلفنی وجود ندارد و تنها راه پشتیبانی تنها از طریق این سیستم است. برای درخواست پشتیبانی از فرم موجود درصفحه اصلی استفاده نمایید. درخواست شما بین ۱ تا ۳ ساعت کاری پاسخ داده می شود.